:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
การส่งเบิกค่าสำรวจข้อมูลตามโครงการฯ CUP 2559 Print
Written by   
ศุกร, 26 สิงหาคม 2016 03:14
เรียน ผอ. รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการส่งข้อมูล/เอกสารเบิกงบประมาณตามโครงการ Big cleaning data 2559 ของ CUP เสลภูมิ หลักฐานการส่ง 1. หนังสือนำส่งฯ เรียน ผอ.รพ.เสลภูมิ 2. แบบรายงาน ตามจำนวนหลังคาเรือนที่สำรวจ 3. สรุปข้อมูลการสำรวจ รายหมู่บ้าน 4. CD ฐานข้อมูล Hosxp_pcu จำนวน 1 แผ่น 5. นำหลักฐานทั้หมดส่งที่ งานศูนย์ข้อมูลสุขภาพและระบบแผนงาน รพ.เสลภูมิ (คุณนพดล ผู้รับผิดชอบ) ท้ังนี้กรุณาส่งก่อนวันที่ 10 กันยายน 2559 (สิ้นสุดโครงการฯ) นพดล
 
รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ส่งออกรพ.สต. Print
Written by   
อังคาร, 23 สิงหาคม 2016 05:55
รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ส่งออกรพ.สต.สะทอน , ผักกาดหญ้า , ห้วยสามัคคี , พันขาง , กุดแข้ , โนนสนาม , หัวคู , น้ำจั้นใหญ่ ,สะอาดนาดี , ขวาว
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ส่งออกรพ.สต..xls)รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ส่งออกรพ.สต..xls 1223/08/2559 05:55
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ Print
Written by   
อังคาร, 23 สิงหาคม 2016 02:56

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

วิทยาลัยพยาบาลศรีหาสารคาม จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่าง 21-25 พย.59 ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.หาสารคาม คาลงทะเบียน 3500 บาท  ผู้สนใจสมัคร ดูรายละเอียดตามสิ่งที่แนบและส่งใบสมัครมายัง สสอ.เสลภูมิ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (เวชปฏิบัติ0001.pdf)เวชปฏิบัติ0001.pdf 1823/08/2559 03:20
 
ขอความร่วมมือประเมินมาตรฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับ รพ.สต. Print
Written by   
อาทิตย์, 21 สิงหาคม 2016 14:20

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือประเมินตนเองตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับ รพ.สต.(ตามแบบประเมินฯที่แนบมานี้)โดยจัดส่งทาง web cup  ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ทิพย์ไทย/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิ นาเมือง.rar)แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59.รพ.สต.บ้านนาเมือง624/08/2559 07:26
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิ สะทอน.xls)แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิรพ.สต.บ้านสะทอน424/08/2559 07:48
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิ สะอาดนาดี.rar)แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิรพ.สต.บ้านสะอาดนาดี525/08/2559 04:01
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_ รพ.สต.เมืองไพร 59.xls)แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิ_เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร325/08/2559 09:42
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59  ท่าม่วง.xls)รพ.สต.บ้านท่าม่วงท่าม่วง126/08/2559 07:38
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59 (2)  สมบูรณ์.xls)แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิอรพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ 128/08/2559 03:35
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59 นาวี.xls)ประเมินเภสัชปฐมภูมิ59-นาวีรพ.สต.บ้านนาวี725/08/2559 01:41
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59 ผักกาดหญ้า.xls)รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า 824/08/2559 06:22
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59.rar)ประเมินเภสัชปฐมภูมิ59_หนองจอกรพ.สต.หนองจอก1023/08/2559 06:44
Download this file (แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59.xls)แบบประเมินเภสัชปฐมภูมิระดับตำบล_59.xls 3821/08/2559 14:25
 
รายงานการเบิกจ่ายวัคซีน DTP-HB Lot 030L5001A Print
Written by   
อาทิตย์, 21 สิงหาคม 2016 10:05

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายวัคซีน DTP-HB Lot 030L5001A ตามแบบฟอร์มรายงานข้างล่างนี้ และแนบไฟล์ส่งรายงานใต้ข่าวนี้ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

สสอ.เสลภูมิ

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (มะหรี่)มะหรี่มะหรี่422/08/2559 04:28
Download this file (รง.วัคซีน DTPHB59.doc)รง.เบิก-จ่าย DTPHB รพ.สต.ดงหาย 222/08/2559 05:48
Download this file (รง.วัคซีน DTPHB59.docx)รายงานวัคซีน รพ.สต.หนองฟ้า027/08/2559 11:15
Download this file (รง.วัคซีน.doc.docx)รง.วัคซีนรพ.สต.บ้่านผักกาดหญ้า222/08/2559 06:09
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB (Lot 030L5001A) บะหลวง.doc)รพ.สต.บ้านบะหลวงส่งรายงานการเบิกวัคซีนรพ.สต.บ้านบะหลวง322/08/2559 03:31
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB (Lot 030L5001A) รพ.สต.ไค่นุ่น.doc)ีรายงานการเบิกจ่ายวัคซีน DTP-HB รพ.สต. ไค่นุ่นรพ.สต.บ้านไค่นุ่น422/08/2559 02:13
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB (Lot 030L5001A).doc)รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB (Lot 030L5001A).doc 2121/08/2559 10:07
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB (Lot 030L5001A).rar)รายงานเบิกจ่ายวัคซีนDTP-HB_หนองจอกรพ.สต.หนองจอก2621/08/2559 11:35
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB (Lot 030L5001A).zip)รายงานเบิดจ่ายวัคซีน รพ.สต.สะอาดนาดี 422/08/2559 03:52
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB (Lot 030L5001A)นาโพธิ์.doc)นาโพธิ์นาโพธิ์422/08/2559 03:45
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HB.doc)กุดแข้ 022/08/2559 04:44
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบี.doc)รายงานเบิกจ่ายวัคซีน DTP-HBรพ.สต.บ้านนาเมือง122/08/2559 06:46
Download this file (รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบี.docx)รายงานเบิกจ่ายวัคซีนรพ.สต.บ้านหัวคู722/08/2559 02:15
Download this file (รายงานวัคซีน DTP-HB (1).doc)รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่124/08/2559 01:38
Download this file (รายงานวัคซีน DTP-HB รพ.สต.กกทัน.doc)รายงานการเบิกจ่าย วัคซีน DTP-HBรพ.สต.บ้านกกทัน522/08/2559 02:03
Download this file (รายงานวัคซีน รพ.สต.นาวี.doc)รายงานการเบิกจ่ายวัคซีน DTP-HBรพ.สต.บ้านนาวี222/08/2559 04:08
Download this file (รายงานวัคซีน รพ.สต.ป่าขี.doc)รพ.สต.ป่าขีรพ.สต.ป่าขี622/08/2559 01:59
Download this file (รายงานวัคซีน.doc)รายงานการเบิกวัคซีนรพ.สต.พันขาง1322/08/2559 01:34
Download this file (รายงานวัคซีน.rar)รายงานวัคซีนรพ.สต.ขวาว722/08/2559 02:06
Download this file (รายงานวัคซีนรพ.สต.ท่าม่วง-dtp-hb-5a.doc)รง.วัคซีน รพ.สต.บ้านท่าม่วง122/08/2559 05:02
Download this file (รายงานวัคซีนรพ.สต.นาทม.doc)รายงานเบิกจ่ายวัคซีน DTP-HBรพ.สต.บ้านนาทม1022/08/2559 02:47
Download this file (รายงานวัคซีนรพ.สต.ห้วยสามัคคี.doc)รายงานวัคซีนรพ.สต.บ้านห้วยสามัคคี522/08/2559 03:54
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 3 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday93
mod_vvisit_counterThis week101
mod_vvisit_counterLast week2022
mod_vvisit_counterThis month7021
mod_vvisit_counterLast month6302
mod_vvisit_counterAll days640308

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 23.20.215.116
,
Today: ส.ค. 29, 2016