รพ.สต.นาแซง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคีที่ตั้ง  หมู่    บ้านนาแซง  ตำบลนาแซง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 

      

นางบุญยิ่ง  สุวพงษ์  ผู้อำนวยการ รพ.สต.


 นางเกษพร  สุรืโย   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โทร

    นายยุทธชัย  จิณฤทธิ์  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โทร  083-2860935

   นางสาวชลลดา  อาทิตย์ตั้ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข