รพ.สต.บ้านดงหวาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย (รหัสสถานบริการ 05219)

ที่ตั้ง  หมู่ 8  บ้านดงหวาย  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร  0864504090

      


 

นายบัณฑิต  ขันเงิน
ตำแหน่ง  ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล
โทร 0801809878
email

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์  ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
โทร 0897150052
email  CLOAKING
การศึกษา
ปี  2536 ป.สาธารณสุขศาสตร์ วสส.ขอนแก่น 
ปี  2542 สบ.  มสธ.

 

 

 

นางรัตนา  ทินบุตร
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร
email

 

 

 

นางชวนพิศ  มลาไสย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร 0817296036
email
การศึกษา
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต   วิทยาลัยพยาบาลมหาสารคาม 
ป.เวชปฏบัติ  วิทยาลัยพยาบาลมหาสารคาม
 

          

  ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่รับผิดชอบ         1      ตำบล          14            หมู่บ้าน

ประชากรทั้งหมด       7,250   ราย   หญิง   3,125   ราย   ชาย  3,125   ราย