รพ.สต.ขวาว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขวาว (รพ.สต.ขวาว) รหัสสถานบริการ  05213

หมู่ที่         ตำบลขวาว    อำเภอเสลภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด   45120 

    นางวรรณี   จำปาขันธ์             ผอ.รพ.สต.ขวาว         

    นางเจตนา   เวียนศรี       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      
      

    นางละมัย   วารินทร์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  
   นางเกษศรินทร์   เพ็งมาลา     จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน                                     นางประภาศรี  ทุมะลา              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ