รพ.สต.ผักกาดหญ้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักกาดหญ้า(05220)

ที่ตั้ง  หมู่       บ้านผักกาดหญ้า    ตำบลนาเลิง   อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 

       

นางทองศรี นามสง่า
ตำแหน่ง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล
โทร

 

 

 

นางนารี  โพธิจักร
ตำแหน่ง  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
โทร

 

 

 

นางสาวนฤมล  น้อยหลุบเลา
ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ