ต้นแบบ รพ.สต.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล............(รหัสสถานบริการ .......)

ที่ตั้ง  หมู่ ..  บ้าน...........   ตำบล.......................อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร  ................

      

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
การศึกษา
โทร
email

 

 

 

 

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
การศึกษา
โทร
email

 

 

 

 
 
 
ชื่อ
ตำแหน่ง
การศึกษา
โทร
email

 

 

 

 

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
การศึกษา
โทร
email
 

          

ข้อมูลทั่วไป  

พื้นที่รับผิดชอบ       0      ตำบล       00        หมู่บ้าน         0,000      หลังคาเรือน

ประชากรทั้งหมด       0,000   ราย   หญิง   0,000   ราย   ชาย  0,000   ราย

อสม.ทั้งหมด    000    คน  เป็นชาย  000  คน   หญิง  000  คน